EGITARAUA

LGBT+ memoria eta “Noiz bukatzen da armairua?” liburuaren aurkezpena

Memoria LGBT+ y presentación del libro “Noiz bukatzen da armairua?”

Urriak 27, 19:00, Arrasateko Gaztetxean (Gipuzkoa)

Hamarkadak igaro dira jada sexu askapenerako mugimendua antolatzen hasi zenetik. Mugimendu honetan disidente sexualon ikusgaitasuna eta oinarrizko eskubideen defentsa eguneroko aldarria izan da. Baina non dago egindako ibilbidearen eta hamaika identitatez osaturiko mugimendu honen historiografia? Memoria, justizia eta erreparazioa, gudekin edota gatazka armatuekin lotu ohi diren kontzeptuak dira. Hala ere, ikusezintasunean gelditu da okerroi eta zisheteroarautik at kokatzen garenoi egokitu zaigun egunerako “guda” . Historiak okerroi ez baitugu inoiz ezertxo ere galdetu. Horregatik hausnarketa kolektibo honetan, memoria egitearen garrantziaz hitz egingo dugu.

Han pasado décadas desde que comenzó a organizarse el movimiento de liberación sexual. En este movimiento la visibilidad y defensa de los derechos fundamentales de estos disidentes sexuales ha sido un clamor cotidiano. Pero ¿dónde está la historiografía del recorrido realizado y de este movimiento de infinidad de identidades? Memoria, justicia y reparación son conceptos que suelen asociarse a guerras o conflictos armados. Sin embargo, ha quedado en la invisibilidad la “guerra” que nos ha tocado vivir a las desviadas, las invertidas, las que nos posicionamos fuera de la cisheteronorma. Porque, la historia nunca nos ha preguntado nada a las invertidas. En esta reflexión colectiva hablaremos de la importancia de hacer memoria.

Zer egin erasoen aurrean? Talde hausnarketa

¿Qué hacer ante las agresiones? Reflexión grupal

Arazoak 4, 18:30, Urumea Herrigunean, Hernanin (Gipuzkoa).

Zein da erantzunik egokiena LGBT+fobiaren aurrean? Edota gorroto diskurtsoen aurrean? Edozein motatako erasoen aurrean? Hilketen aurrean ? Emakumeek* zein zisheteronormaren beste aldean bizi garen errealitate guztiek lortu ditugun urratsen aurrean, faxismoaren gorakadak eta jarrera erreakzionarioek areagotzen laguntzen dituzte erasoak eta hauen birulentzia. Horregatik guztiagatik, ziklo honetan ezinbestekotzat jotzen dugu gogoeta egitea denon artean errealitate gordin horri eman nahi diogun erantzunari buruz. Horretarako, gai horien inguruko eztabaidarako eta arakatze kolektiborako gune batera gonbidatzen zaituztegu. Lege gehiago izateak, hobe babesten al gaitu? Zigor handiagoek gehiago babesten al gaituzte? Zigortzeko sistema bat elikatu nahi dugu, zeinak beti zigortu izan gaituen? Zer hartu beharko luke kontuan sexu askapen mugimenduak gai horren aurrean? Nola indartu dezakegu LGBT+fobiaren aurrean autodefentsa eta antolaketa?

¿Cual es la respuesta más adecuada ante la LGBT+fobia? Ante los discursos de odio, ante las agresiones de cualquier tipo, ante los asesinatos? El desvelo del fascismo, las posturas reaccionarias al avance en espacio y libertad por parte de mujeres* y todas las realidades que habitamos lo otro de la cisheteronorma hace que estemos asistiendo a un repunte en las agresiones y en su virulencia. Por todo esto, en este ciclo, consideramos de vital importancia pararnos a reflexionar colectivamente sobre qué tipo de respuesta queremos darle a esta realidad. Para ello, os invitamos a un debate y espacio de indagación colectiva sobre estos temas. Mas leyes nos protegen más? Mayores penas nos mantienen más a salvo? Queremos alimentar un sistema punitivo del que siempre hemos sido víctimas? ¿qué debería tener en cuenta el movimiento de liberación sexual ante esta cuestión?¿cómo podemos reforzar la autodefensa y la organización ante la LGBT+fobia?

Genero disidentziak

Disidencias de género

Azaroak 6, 10:00, Karmela Gune Autogestinatuan Bilbon (Bizkaia)

Genero bitarrak eta generoen artean eraikitzen den mailakatzeak gure gizarteen aspektu oro ukitzen ditu: ekonomia eta lanaren banaketa antolatzen du, gorputz batzuk bizigarri eta beste batzuk baztergarri bilakatzen ditu, era guztietako zapalkuntza eta indarkeriak sortzen ditu… Baina genero bitartasunak eta sistema sexistak beti dituzte haien arauak arrakalatzen dituzten disidentziak, banaka zein era kolektiboan oinarri horiek zalantzan jarri eta desobeditzen dituzten gorputz eta taldeak. Mahai honetara bildu ditugu horren inguruan zeresana duten hainbat aktibista, genero bitarraren indarkeria mota ugariez, proposamen iraultzaileez, feminismoaz edo afera honek hartu ditzakeen forma guztiez jarduteko. Ikuspegi anitz hauek hausnarketa eta ekintzarako lagungarri izatea nahi genuke. Gurekin izango ditugu: Ibai Luke Eizagirre, Josebe Iturrioz Lopez, Loratuz Lotu taldeko Brayan Altimasberes Altaminos, Eneko Garcia Jaurena eta Amets Jordan Arrieta.

Los géneros binarios y la graduación que se construye entre géneros afectan a todos los aspectos de nuestras sociedades: organiza la economía y la división del trabajo, hace habitables unos cuerpos y prescindibles otros, produce opresiones y violencias de todo tipo… Pero la mediación de género y el sistema sexista tienen siempre disidencias que desgarran sus reglas, cuerpos y grupos que, individual o colectivamente, cuestionan y desobedecen esas bases. Hemos reunido en esta mesa a varias activistas que tienen algo que decir al respecto para hablar de las múltiples formas de violencia del género binario, de las propuestas revolucionarias, del feminismo o de todas las formas que puede adoptar este asunto. Queremos que estas múltiples perspectivas ayuden a la reflexión y a la acción. Nos acompañan: Ibai Luke, Josebe Iturrioz, Brayan de Loratuz Lotu, Albina Stardust y Amets Jordan.

Kultura ez-heteroarautua

Cultura no heterocentrada

Azaroak 6, 12:00, Karmela Gune Autogestionatuan Bilbon (Bizkaia)

Proposamen kultural ezberdinek gure iruditerian eragin zuzena dute. Zinetik, musikatik, literaturatik eta abarretik jasotzen ditugun mezuek eragina dute gure desirak, gorputzak, genero-adierazpenak eta harremanak ulertzeko moduan. Zisheteroaraua indartzeko balio dezakeen bezala, kulturak askotan erreferentzia berriak ematen dizkigu, arauak zalantzan jarri daitezke bertatik eta erdigunean jarri arbuiatuak izan diren subjektuak. Mainstreametik LGBT+ aferei ikusgaitasuna eman zaien arren, ditugun adibideak motz gelditzen zaizkigu, ez da ohikoa gai zentrala izatea eta maiz begirada zisheteroarautu batetik planteatua izaten da. Subkulturatik gure bizipenen kontaketa anitzagoak eta konplexuagoak egin daitezke, baina honek isolatu egiten al gaitu kultura zabaletik? Askotan gai honen inguruko hausnarketak testuinguru anglosaxoitik jasotzen ditugu, jakin gabe ea aplikagarriak diren gurera. Izan ere, zein da Euskal Herrian kultura alorrean dugun egoera? Zeintzuk dira gure istorioak kontatzeko ditugun espazioak eta aukerak? Euskal kultura irekia da LGBT+ gaiekin? Eta nola bizi da barrutik? Beren bizipen eta ondorioetatik abiatuta, Danele Sarriugarte Mochales, Kepa Errasti Gorroño, Arrate Hidalgo Sánchez eta Oier Zuñiga Perez de Urabain izango ditugu honen inguruan hausnartzen.

Las diferentes propuestas culturales influyen directamente en nuestro imaginario. Los mensajes que recibimos desde el cine, la música, la literatura, etc. influyen en nuestra manera de entender los deseos, los cuerpos, las expresiones de género y las relaciones. Así como puede servir para reforzar la cisheteronorma, la cultura muchas veces nos da nuevas referencias, las normas se pueden cuestionar desde allí y poner en el centro a los sujetos que han sido rechazados. Aunque desde lo mainstream se ha dado visibilidad a los asuntos LGBT+, los ejemplos que tenemos se nos quedan cortos, no es habitual que sea un tema central y con frecuencia suele ser planteado desde una mirada cisheterocentrada. Desde la subcultura se pueden hacer relatos más variados y complejos de nuestras vivencias, pero ¿esto nos aísla de la amplia cultura? Muchas veces recogemos las reflexiones sobre este tema desde el contexto anglosajón, sin saber si son aplicables al nuestro. ¿Cuál es la situación cultural de Euskal Herria? ¿Cuáles son los espacios y posibilidades que tenemos para contar nuestras historias? ¿La cultura vasca es abierta con temas LGBT+? ¿Y cómo se vive por dentro? A partir de sus vivencias y conclusiones, Danele Sarriugarte, Kepa Errasti, Arrate Hidalgo y Oier Zuniga reflexionarán sobre ello.

LGBT+ euskaraz eta euskaratik: gure borroketan euskarak duen lekuaz eztabaidatuz

LGBT+ en euskara y desde el euskara: debatiendo sobre el sitio que tiene el euskara en nuestras luchas

Azaroak 6, 15:30, Karmela Gune Autogestionatuan, Bilbon (Bizkaia)

Gure desioek, borrokek eta komunitateek badute hizkuntzarik: ahozko, idatzizko edo zeinuzko hitzen bidez sortzen ditugu, besteak beste, maitasuna, gorrotoa, izateak, aukerak eta borrokatzeko indarrak. Euskal Herrian, ordea, euskarak hizkuntza gutxitu gisara duen egoerak ñabardura berriak gehitzen dizkio guzti horri. Espazio bat utzi nahi genuen K.O.S.A.-n euskararen inguruko hausnarketa egiteko, eta horretarako mahaira hainbat pertsona gonbidatu ditugu. Alde batetik Ehgam-en borroketan historikoki euskarak izan duen lekuari buruz hitz egingo diguten aktibista parea izango dugu. Bestalde, euskarak gure komunitateekin eta gure LGBT* izate edo egoteekin duen harremana esploratu asmoz, haien esperientzia eta usteak kontatuko dizkiguten hiru kide gonbidatu ditugu. Bakoitzak bizipen ezberdina du euskararen, euskalduntzearen eta hizkuntza afera politiko gisara ulertzearen inguruan. Mahaian eskainiko zaizkigun ikuspegi eta ideia horiek pizgarria izan daitezen nahi genuke, ostean gerturatutako guztiekin eztabaidatzeko, iritziak eta esperientziak trukatzeko. Gurekin izango ditugu: Raul Lopez Ekai, Imanol Miner Aristizabal, June Fernandez, Javi Guadaña eta Izaskun Aranbarri.

Nuestros deseos, luchas y comunidades tienen lenguaje: creamos a través de palabras orales, escritas o de signo, como amor, odio, ser, oportunidades y fuerzas para luchar. En Euskal Herria, sin embargo, la situación del euskera como lengua minorizada añade nuevos matices a todo ello. Queríamos dejar un espacio en K.O.S.A. para reflexionar sobre el euskera, y para ello hemos invitado a varias personas a la mesa. Por un lado tendremos un par de activistas que nos hablarán sobre el lugar que históricamente ha ocupado el euskera en las luchas de Ehgam. Por otro lado, con el objetivo de explorar la relación del euskera con nuestras comunidades y con nuestra existencia o existencia de LGBT*, hemos invitado a tres miembros que nos contarán su experiencia y sus creencias. Cada uno tiene una vivencia diferente en torno al euskera, la euskaldunización y la comprensión de la lengua como asunto político. Queremos que esos enfoques e ideas que se nos ofrecen en la mesa sirvan de estímulo para debatir con todos los asistentes, intercambiar opiniones y experiencias. Nos acompañarán Raul Lopez Ekai, Imanol Miner Aristizabal, June Fernandez, Javi Guadaña e Izaskun Aranbarri.

3, 2, 1… Ehgam! Ehgam berramesteko unea

3, 2, 1… Ehgam! Momento para resoñar Ehgam

Azaroak 6, 17:30, Karmela Gune Autogestionatuan, Bilbon (Bizkaia)

Hasieratik esan dugu KOSA zikloa antolatzea bildu, topatu eta elkarrekin Ehgam berramesteko aitzakia zela. Karmelan antolatu dugun egun osoko egitaraua ixteko, elkarrekin pentsatu eta hausnartzeko gunea ireki nahi genuen. Bertan, etorkizuneko Ehgamentzat garrantzizkoak izango diren kontuez amestuko dugu, bakoitzak gurea esan, gure ideia eta iritziak partekatu… Gure indarrak eta energiak zertan jarri, nola egin, eta zeri eutsi pentsatzeko unea izango da, parte hartu nahi duen orori irekia, Ehgameko kide izan ala ez, taldera batzeko asmorik izan ala ez. Helburua, lehen saio horretan, ahalik eta jende gehienaren ideiak jasotzea da. Horretarako, Joxemi Zumalabe Fundazioko kideen laguntza izango dugu, saioaren dinamizazioan. Ehgamek guztiontzako lekua izan behar luke, denontzako tresna bat. Hori lortzeko zure ekarpenak asko lagunduko du, eta saio horretan izango duzu aukera burutik eta gorputzeko beste ataletatik pasatzen zaizkizunak partekatzeko!

Desde el principio hemos dicho que la K.O.S.A era una excusa para reunirnos, encontrarnos y resoñar juntes Ehgam. Para cerrar el programa de todo el día que hemos organizado en Karmela, queríamos abrir un espacio para pensar y reflexionar juntes. Allí soñaremos con cuestiones importantes para los futuros Ehgam, cada une dirá lo suyo, compartirá sus ideas y opiniones… Será el momento de pensar en qué poner nuestras fuerzas y energías, cómo hacerlo, y a qué atenerse, abierto a tode aquel que quiera participar, forme o no parte de Ehgam, tenga o no intención de unirse al grupo. El objetivo, en esa primera sesión, es recoger las ideas del mayor número posible de personas. Para ello contaremos con la colaboración de les miembres de la Fundación Joxemi Zumalabe, en la dinamización del programa. Ehgam debería ser un lugar para todes, un instrumento para todes. Para conseguirlo ayudará mucho tu aportación, ¡y en esa sesión tendrás la oportunidad de compartir lo que te pasan por la cabeza y por las otras partes del cuerpo!

Familiak eta hazkuntzak Zisheteroarautik at

Familias y crianzas mas allá de la cisheteronorma

Azaroak 13, 17:30, Kultur Etxean, Izarra (Araba)

Zisheterosexualak ez dira umeak hazten, ugaltzen edota familiak sortzen dituzten bakarrak. Ez orain, ez inoiz, ez da horrela izan. Begi-bistakoa dirudi, baina, hala ere, familia nuklear heterosexual eta ugaltzailearen fikzioak posible denaren mugak ezartzen jarraitzen du. Ezinezkoa eta pentsaezina zen hura, ikusgarri bihurtzen ari da, gaur egun; hori bai, zisheteronormak maila guztietan (administrazioaren hoztasunetik gune intimoeneraino) ezartzen dituen hamaika oztopori aurre eginda.

Mahai honetan esperientziak trukatuko ditugu hainbat familia-konfiguraziotatik, kolektibotik abiatuta, hurrengo galdera batzuen inguruan diskurtsoa eta eztabaida lantzen jarraitzeko: zer da familia bat? Zein harreman-esparruk osa dezakete familia bat? Zein eginkizun du estatuak familia legitimatzeko orduan? Familiakoa politikoa al da? Nola militatzen dut hazkuntzaren zurrunbiloan? Zer diote familia hauetako belaunaldi berriek?

No sólo las personas heterosexuales se reproducen, crían y/o forman familias. Ni ahora ni nunca ha sido así. Parecería una obviedad, pero aun así, la ficción de la familia nuclear heterosexual y reproductiva sigue marcando los límites de lo posible. Hoy en día, lo imposible, lo impensable se hace visible pero no sin enfrentarse a un sinfín de obstáculos que impone la cisheteronorma a todos los niveles, desde la frialdad de lo administrativo hasta lo más íntimo.

En esta mesa intercambiaremos experiencias desde diferente configuraciones familiares para, desde lo colectivo, tratar de seguir elaborando discurso y debate entorno a algunas de estas preguntas: ¿qué es una familia?¿qué marcos relacionales pueden configurar una familia?¿qué papel tiene el estado en su legitimación?¿lo familiar es político?¿cómo milito en la vorágine de la crianza?¿qué dicen las hijas?

.